Měření EKG u našich dorostenců

12.2.2020 - Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit do tohoto projektu, jelikož nám na zdraví našich hráčů záleží. Bližší informace o této akci najdete níže.

Informace o projektu FIFA Medical Centre of Excellence, Praha „EKG vyšetřování mladých fotbalistů “

V roce 2018 Lékařská komise FIFA schválila našemu centru (FIFA Medical Centre of Excellence, Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Praha 8 a  II. Interní klinika 1. LF UK a VFN Ke Karlovu, Praha 2) projekt vyšetřování mladých fotbalistů pomocí elektrokardiografických záznamů, jejíž cílem je zachytit případné srdeční změny, které by mohly ohrožovat další sportovní kariéru fotbalistů a případně vést i k náhlé srdeční zástavě a smrti. Tento projekt probíhá ve spolupráci s vedením FAČR.

Víte, že náhlá srdeční smrt ve sportu je trvající hrozbou napříč všemi sporty, fotbal nevyjímaje. Proto se mezinárodní a národní fotbalové federace snaží udělat maximum proto, aby se této hrozbě ve fotbale zamezilo. Proto byl tento náš projekt ve FIFA schválen.

Konkrétně se jedná o snímání klidového EKG u mladých fotbalistů k odhalení eventuálních abnormalit. 

EKG budou snímat zkušení zaměstnanci firmy BTL na hřišti/v přilehlých prostorách, bude trvat několik minut a budou je zasílat elektronicky k centrálnímu vyhodnocení na II. interní kliniku 1. lékařské fakulty v Praze (lékařům pod vedením Doc. MUDr. Viléma Danziga, PhD, zástupce přednosty kliniky). Snímání a vyhodnocení EKG bude zásadně důvěrné a nedostupné pro jiné osoby, protože všichni zúčastnění lékaři jsou vázáni profesionální mlčenlivostí.  Pouze v případě abnormálního nálezu bude tento záznam  konzultován s hráčem/rodiči a hráč bude pozván k dalším podrobnějšímu vyšetření. Z toho tedy vyplývá další benefit pro hráče – bezplatné a bezodkladné vyšetření na špičkovém kardiologickém pracovišti v Praze.

Statistické plošné vyhodnocení všech záznamů potom bude publikováno na kongresu lékařské komise FIFA a v odborném časopise, opět zcela anonymně ve vztahu k hráčům. K tomu potřebujeme sběr dat mnoha hráčů, proto jsme si dovolili Vás oslovit.

Snímání EKG je pro kluby a všechny hráče bezplatné a naopak výhodné, protože hráči nebudou zatíženi dopravou do vyšetřovacích středisek, ale vyšetření proběhnou v jejich známém prostředí. Samozřejmě je účast ve studii, tedy EKG vyšetření, dobrovolná.